+421 34 6597601 ms@kuty.sk

DIEŤA A JEMU BLÍZKY SVET

Školský vzdelávací program

 

 

Vyučovací jazyk: SLOVENSKÝ JAZYK

 

 

SAM_0116

 

 

 

 

Nie je dôležité aby sme boli najlepší.

Dôležité je, aby sme boli lepší ako včera.

 

 

 

Vymedzenie vlastných cieľov a poslanie výchovy a vzdelávania

 

 

·         Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.

 

·         Uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne školské prostredie.

 

·         Postupnými krokmi a systematicky zlepšovať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop písacieho materiálu a správnu polohu počas činností.

 

·         Umožniť deťom učenie sa prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania. Hľadať súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a novozískanými poznatkami.

 

·         Rozvíjať schopnosť tvoriť závery z pozorovanej činnosti, aplikovať získané poznatky v praxi.

 

·         Rozvíjať dieťa v oblasti predčitateľskej gramotnosti – vytvárať podnetné prostredie bohaté na tlač a písaný text, rozvíjať schopnosť porozumenia vypočutého textu rôznymi metódami.

 

·         Rozvíjať a upevňovať u detí dopravnú disciplínu – prakticky uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v roli chodca, cyklistu a spolujazdca.

 

·         Napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými; zlepšovať sociálnu aktivitu. Napĺňať požiadavku spoločnosti – spokojné deti.

 

·         Získavať rodičov pre spoločné pozitívne pôsobenie na deti, pristupovať k rodičom s pochopením a porozumením. Posilňovať úctu k rodičom a iným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám, k štátnemu jazyku a regionálnemu folklóru.

 

·         Využívať skúsenosti a odbornosť pedagógov pri realizácií edukačných cieľov (výroba pomôcky, edukačného materiálu, metodických listov ap.). Pedagogickú prácu zameriavať na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do ZŠ; do svojej práce zaraďovať rôzne koncepcie a metódy rozvoja detí.

 

 

 

 

 

Stupeň vzdelania

 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka predprimárneho vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).

 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Problematika je bližšie rozpracovaná v prílohe  Školského poriadku Materskej školy v Kútoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné zameranie školy

 

 

Obec Kúty sa rozkladá pri sútoku dvoch riek – Myjavy a Moravy. Boli často zaplavované, avšak tieto pohromy ľudia statočne prekonávali. Radi sa obliekali do svojho kroja, aby  v ňom išli do kostola, na svadbu, tancovať či oslavovať úspechy našich „Hasičov“. Ľudia v obci sa postupne začali „pomešťovať“. Väčšina tradícií sa stávala nepovšimnutými, prechádzky ulicami obce nahradilo vozenie sa autom. Preto sme sa rozhodli v materskej škole  nadviazať na tradície a niektoré zaradiť do koncepcie školy spolu s poznávaním nášho regiónu – intravilánu a extravilánu obce, jeho flóry a fauny.

 

 

 

 

Pre posilňovanie úcty k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám obce, k materinskému jazyku organizuje materská škola rôzne podujatia, deti sa zúčastňujú na kultúrnom dianí materskej školy, obce, základnej školy a základnej umeleckej školy.

Materská škola poskytuje deťom možnosť získavať aj informácie o človeku, jeho živote v obci, o flóre a faune blízkeho okolia obce prostredníctvom pozorovania, objavovania, skúmania, postrehovaním súvislostí a užívaním pritom jednoduchých pojmov, znakov, symbolov.

 

 

 

 

Našim cieľom je realizovať výchovu a vzdelávanie tak, aby sa deti učili pozorovať okolie, dávať otázky a postupne chápať veci, ktoré ich obklopujú. Pri tomto procese vychádzať z aktuálnych predstáv detí, z ich skúseností v jednotlivých oblastiach. Našou snahou do budúcnosti je, aby deti dokázali riešiť jednoduché úlohy (primerané veku) prostredníctvom rôznych pokusov, experimentov; aby na základe týchto procesov vedeli o nich premýšľať a argumentovať.

 

Približovať deťom ľudové tradície v rôznych podobách, naďalej posilňovať pozitívny vzťah k regionálnemu folklóru.

 

 

 

 

Hlavným cieľom zostáva dosiahnuť optimálnu úroveň pripravenosti detí na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Zároveň napĺňať ideu rovnosti šancí pre všetkých, rovnosti prístupu ku vzdelávaniu a k zabezpečeniu sociálnej inklúzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

 

 

Dĺžka dochádzky

 

Dĺžka dochádzky do materskej školy je spravidla tri roky a viac, dĺžka sa pohybuje v závislosti od nástupu dieťaťa do materskej školy až po plnenie povinnej školskej dochádzky.

Novoprijaté deti sú zaraďované na adaptačný pobyt, ktorý je najviac na tri mesiace, prípadne na diagnostický pobyt.

 

 

Formy výchovy a vzdelávania

 

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania s možnosťou poldennej dochádzky - podľa rozhodnutia zákonných zástupcov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učebné osnovy

 

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Je dostupný na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 

http://www.minedu.sk/data/files/6317_svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

 

 

 

 

Východiská plánovania VVČ podľa ŠkVP

 

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:

 

Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učivo sme rozdelili do štyroch obsahových celkov, ktoré kooperujú s ročnými obdobiami a k nim prislúchajúcimi sviatkami. Tematické celky sa realizujú spravidla v časovom úseku 8-10 týždňov v závislosti od vonkajších a vnútorných podmienok školy.

 

Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Každý celok je rozdelený do tém. Názvy tém sú interným materiálom materskej školy. Jednotlivé témy sa realizujú spravidla v priebehu jedného týždňa.

Ø  Plány výchovno-vzdelávacej činnosti (ďalej len VVČ) sa spracúvajú v písomnej forme minimálne na obdobie jedného týždňa. Plán VVČ je chápaný ako súčasť prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorého forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou radou. Obsah formálnej stránky plánov je vnútroškolským dokumentom.

Ø  Plán vypracúvajú učiteľky rannej zmeny pre svoju priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť konkrétnej triede. Pri plánovaní spolupracujú učiteľky nielen pre danú vekovú kategóriu detí, ale i v celej materskej škole. Frekvencia zaradenia jednotlivých vzdelávacích oblastí je v ich kompetencii a vzájomnej dohode. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomnej kombinácie a prelínania sa príslušných vzdelávacích oblastí.  

Ø  Z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia plánovaných aktivít v jednotlivých triedach je zaraďovanie jednotlivých tém alebo ich poradia v kompetencii učiteliek.  Výkonové štandardy je možné podľa potrieb učiteliek danej triedy zlúčiť, rozdeliť, integrovať do iných celkov  - je však potrebné zohľadňovať rozvojové možnosti detí.  Učiteľky môžu (ale i nemusia) pritom využívať adaptácie výkonových  štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí.   

Ø  Učiteľka zohľadňuje učebné prostredie a sama autonómne rozhoduje o možnostiach zaradenia konkrétnych výkonových štandardov – či sa bude plniť prostredníctvom každodenných situácií v dlhšom časovom horizonte, alebo bude potrebné ich plánovať v konkrétnych cielených vzdelávacích aktivitách.          

Ø  Pri realizácii projektov a centrálnych aktivít materskej školy je žiaduca spolupráca všetkých pedagogických zamestnancov i vedenia materskej školy.

Ø  V čase školských prázdnin, kedy je nižší počet detí, sa výchovno-vzdelávacia činnosť realizuje v hrách a hrových aktivitách, v letných mesiacoch je vyššia možnosť využívania exteriéru materskej školy a jej okolia. 

Ø  Učiteľky pri plánovaní vychádzajú z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujú ich potreby. Plánujú tak, aby boli dodržané zásady postupnosti náročnosti, ale i metodické postupy pre jednotlivé vzdelávacie oblasti. Výber jednotlivých metód, prostriedkov, stratégií, foriem a pomôcok je právom každého pedagogického zamestnanca.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací jazyk

 

 

Vyučovacím jazykom v Materskej škole v Kútoch je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský jazyk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.

 

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dostáva dieťa počas slávnostnej rozlúčky s predškolákmi z rúk riaditeľky materskej školy alebo ňou poverenej osoby. Rozlúčka je spojená s programom detí, odovzdávaním darčekov, vystavením tabla. Na rozlúčke sa môžu zúčastniť aj rodičia detí, hosťom môže byť aj starosta obce. 

 

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú dochádzať do materskej školy aj nasledujúci školský rok, sa osvedčenie nevydáva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne zabezpečenie

 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky pre výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.

 

·         Pedagogickí zamestnanci sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja, sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a spolupráce. Všetci kmeňoví zamestnanci sú kvalifikovaní. Väčšina zamestnancov má ukončené úplné stredné odborné vzdelanie v požadovanom odbore. Počet pedagogických zamestnancov sa odvíja od organizácie daného školského roka. Rozvrhnutie do tried a ich počet je bližšie rozpracovaný v pláne práce školy na daný školský rok.

·         Pomoc pedagógom, deťom a zákonným zástupcom detí poskytuje aj asistent učiteľa v materskej škole podľa potreby a podmienok školy.

 

·         Vedúci pedagogickí zamestnanci vytvárajú predpoklady pre fungujúce, spolupracujúce spoločenstvo v materskej škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím. Starajú sa nielen o svoj odborný a osobnostný rast, ale aj o všetkých členov kolektívu a snažia sa vytvárať vhodné pracovné podmienky. Riaditeľka má vysokoškolské vzdelanie, absolvovala 2. atestáciu, má ukončené funkčné vzdelávanie.

 

·         Prevádzkoví zamestnanci spĺňajú požadované vzdelanie a odbornú spôsobilosť pre výkon ich činnosti a pracovného zaradenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky

 

 

Prostredie vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa. Je v súlade s bezpečnostnými a hygienickými normami. Mikroklíma prostredia v materskej škole vplýva na pocit pohody, výkonnosť a únavu pri pohybe, hre, učení a práci.

 

Estetické a emocionálne kvality prostredia – o estetickú úpravu tried sa starajú učiteľky jednotlivých tried. Výzdoba zodpovedá jednotlivým tematickým celkom a kultúrnym a spoločenským udalostiam v škole a obci. O poriadok a hygienu sa starajú prevádzkoví zamestnanci na jednotlivých úsekoch.

 

Podnetnosť prostredia – pedagogickí zamestnanci navodzujú priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

 

Materiálne prostredie – v triedach sú voľne uložené a deťom viditeľné pomôcky a hračky, ktoré deťom môžu poskytovať priame, bezprostredné zážitky, dávajú voľný priechod ich iniciatíve a podporujú alebo rozširujú vnútornú motiváciu detí. Hračky v triedach spĺňajú podmienky vekuprimeranosti, je sledovaná ich kvalita a množstvo. Všeobecné informácie i informácie o obci môžu deti získavať aj prostredníctvom informačných technológií – vo všetkých triedach sú PC a IT. Všetky triedy sú pripojené na internet. Základným nábytkom pre deti sú stoly a stoličky. Sú umiestnené vo svetlej časti miestnosti jednotlivých pavilónov. Umelé osvetlenie je v hornej časti miestností.

 

Rozmiestnenie nábytku rešpektuje potreby detí mať dostatok priestoru na hry, ranné cvičenie a oddych. V triedach rešpektuje antropometrické požiadavky – jeho výška a rozmiestnenie vzhľadom na vek detí. Nábytok je drevený, jednoduchý, ošetrený ekologickými prípravkami. Vo väčšine tried je svetlej farby. Nevyhovujúci je nábytok pre potreby uloženia pomôcok. Pracovné a hrové kútiky si pedagogickí zamestnanci umiestňujú v priestoroch podľa potrieb jednotlivých činností. O ich tematickom zameraní a obmieňaní rozhoduje učiteľka spolu s deťmi podľa plánovaných činností, zámerov a záujmov detí. V spolupráci s rodičmi je zabezpečované oblečenie na rôzne podujatia.

 

Ležadlá v spálňach sú spravidla drevené, dostatočne pevné a stabilné, tepelne izolované, ľahko prenosné a skladateľné. V 5. a 6. triede (deti 5-6 ročné) sa ležadlá skladajú do stojanov, sú vetrateľné a ľahko premiestniteľné (na kolieskach).

 

Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je aj odborná a detská literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje. Priebežne sa dopĺňajú pomôcky na experimentovanie, bádanie, skúmanie.

 

Prostredie 5. a 6. triedy umožňuje deťom zúčastňovať sa krúžkovej činnosti v odborov ZUŠ. Deti majú možnosť dochádzať do výtvarného, hudobného a tanečného odboru, sú zapojené vo folklórnom súbore „Kúcanek“.

 

 

 

 

 

Exteriér materskej školy

 

Na pobyt detí vonku slúži obecné ihrisko a školský dvor. Vychádzky s poznávacím zacielením je možné realizovať v blízkom okolí MŠ, za dedinou.

 

Školský dvor je rozdelený do troch častí – v prvej časti je umiestnené pieskovisko, šmýkačka, kolotoč; v druhej časti sú vysadené stromy a postupne sa dopĺňa externé edukačné centrum o nové prvky; v tretej časti sú stromy a kríky. Dopravné ihrisko je vybudované samostatne pri vstupe do areálu Materskej školy z Kollárovej ulice a umožňuje deťom získavať všeobecné poznatky o správaní sa účastníka cestnej premávky. Vybavenie dopravného ihriska je na veľmi dobrej úrovni.

 

V okolí sú vybudované chodníky, nevyhovujúce je však oplotenie areálu školy.  

Poloha školy umožňuje vychádzky po hlavných častiach obce pre všetky triedy detí. V blízkom okolí školy sa nachádzajú aj trasy na poznávanie extravilánu obce (Drahy, Borník, Cihly ...)

 

Okolie a celý priestor školy pomáha pri napĺňaní zámerov školy, umožňuje realizovať pohybové činnosti (na náradí, voľné činnosti), tvorivé a konštrukčné činnosti (výtvarné, pracovné) komunikačné činnosti (nadväzovanie kontaktov) i špeciálne činnosti navodzované alebo vedené učiteľkou (v externom edukačnom kútiku).

 

Spoločenské a kultúrne podujatia väčšinou realizujeme v Kultúrnom dome v Kútoch, spolupracujeme s vedúcou knižnice, so súborom Kúcanek, so ZUŠ, s CVČ, s rodičovským združením a so spoločenskými organizáciami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

 

 

Materská škola pri svojej činnosti súvisiacej s výchovu a vzdelávaním detí:

·         Prihliada na základné fyziologické potreby detí.

·         Vytvára podmienky pre zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým javom.

·         Podieľa sa na zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia detí a zamestnancov.

·         Vedie evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.

·         Pri realizácii školských výletov, exkurzií, plaveckého výcviku a iných aktivitách zabezpečuje potrebný dozor v súlade s platnou legislatívou, podujatia realizuje len s písomným súhlasom zákonných zástupcov detí a po dohode s rodičovským združením.

·         Pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor zabezpečí riaditeľka ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí.

·         Zamestnanci nenechávajú deti bez dozoru, pri pobyte vonku ich samostatne nepúšťajú na WC, využívajú pomoc asistentky prípadne iného zamestnanca.

·         K zaisťovaniu bezpečnosti detí počas vychádzok nám pomáha používanie reflexných viest, v letných mesiacoch aj šiltoviek.

·         Ochranu zdravia a bezpečnosti detí zaisťujeme aj zamykaním vchodových dverí do pavilónov, vstupnej bránky, ostražitosťou pedagogických zamestnancov na správanie sa detí, na cudzie osoby, počítaním detí.

·         Prevádzkoví zamestnanci pred pobytom vonku kontrolujú a odstraňujú nevhodné a nebezpečné predmety, prekopávajú a čistia pieskovisko.

·         Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy, za ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu určenom v ich pracovnej náplni.

·         Za bezpečnosť a ochranu zdravia zodpovedajú pedagogickí zamestnanci od prevzatia dieťaťa po jeho odovzdanie inej učiteľke, zákonnému zástupcovi, alebo ním poverenej osobe.

·         Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti alebo činnosti ZUŠ na základe písomného súhlasu zodpovedá lektor – učiteľ ZUŠ.

 

 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku  a v školskom poriadku Materskej školy v Kútoch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

 

Za hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy je zodpovedná riaditeľka materskej školy.

 

Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci triedy je povinnosťou učiteliek na triede. Hodnotenie detí sa uskutočňuje priebežne počas dňa vo výchovno-vzdelávacom procese. V tejto súvislosti sa vedú v pedagogickej diagnostike o deťoch písomné záznamy. Záznamy sa vykonávajú minimálne  tri krát v priebehu školského roka ako diagnostika vstupná, priebežná a výstupná. 

 

Systém kontroly a hodnotenia detí je monitorovanie výsledkov vzdelávania detí a ich formatívne (zamerané na podporu ďalšieho učenia) a sumatívne (stanovuje dosiahnutú úroveň znalostí v danom časovom období) hodnotenie na základe poznatkov, ktoré učiteľka získava:

Ø  Pozorovaním, individuálnymi rozhovormi, zo záznamov, z výsledkov pedagogickej diagnostiky, z úrovne zvládnutia obsahu VVČ s využitím evaluačných otázok;

Ø  Analýzou výtvarných prác a iných produktov detí;

Ø  Referenciami od rodičov a iných odborných zamestnancov;

Ø  Vyhodnocovaním výsledkov detí na rôznych mimoškolských a mimotriednych podujatiach;

Ø  Realizáciou a pozorovaním bežných činností detí v triede (neformálne hodnotenie).

 

Cieľom kontroly a hodnotenia detí je získať prehľad o rozvoji a učení sa detí, o realizovaných opatreniach a činnostiach k zlepšovaniu ich výsledkov a následne výsledkov školy. Učiteľkám poskytuje spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s konkrétnym dieťaťom, ako i pokroky vlastného úsilia a snaženia.

 

V závere školského roka sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom hodnotení, ktoré je jedným z predpokladov k vypracovaniu koncoročnej hodnotiacej správy o výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí je rozpracovaný v ročnom pláne vnútornej kontroly školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

 

 

Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov je monitorovanie pracovných aktivít a ich hodnotenie na základe získaných poznatkov. Kontrolnú činnosť v materskej škole vykonáva riaditeľka a zástupkyňa. Je zameraná predovšetkým na plnenie cieľov, štandardov zo ŠVP. Kontrola je pravidelná i priebežná, musí byť motivačná, má slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú. Vykonáva sa podľa plánu ale i náhodne, podľa aktuálnej potreby.

 

Hodnotenie zamestnancov je zamerané na:

·         Plnenie pracovných povinností - Kontrolu vedenia dokumentácie, podávanie návrhov, projektov, dodržiavanie pracovnej disciplíny a efektívne využívanie pracovného času, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a bezpečnosti detí;

·         Sociálna oblasť – úroveň spolupráce v rámci tímu školy, spolupráca s rodičmi a inými organizáciami a subjektmi;

·         Odborné a pracovné kompetencie – na estetickú úpravu tried a priľahlých priestorov, odborné vedomosti, využívanie zručností a schopností (napr. hry na hudobnom nástroji, používanie IK technológií, jazykové zručnosti ...), iniciatíva, tvorivosť;

·         Individuálny osobnostný rozvoj - sledovanie odborného rastu zamestnancov, vzdelávanie, sledovanie odbornej literatúry, vlastný rozvoj vedomostí a zručností.

 

Na konci školského roka sú tieto výsledky sumarizované v hodnotení pedagogického zamestnanca.

Problematika je podrobne rozpracovaná v pracovnom poriadku školy a ročnom pláne vnútornej kontroly školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

 

 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí. Jeho cieľom je získavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti každého pedagogického zamestnanca našej materskej školy. Vedenie materskej školy vynakladá úsilie na to, aby každý zamestnanec mal vytvorené optimálne podmienky na štúdium a aby vzdelávanie bolo v súlade so ŠVP a akceptovalo potreby školy.

Každý pedagogický zamestnanec má právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom. Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický a odborný zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície; aktualizuje a inovuje si svoje profesijné kompetencie.

Cieľom našej materskej školy v oblasti vzdelávania je:

·         Zvyšovanie odbornosti zamestnancov;

·         Zhromažďovanie a odovzdávanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe;

·         Rozširovať právne vedomie zamestnancov v oblasti školstva;

·         Sprostredkovávať aktuálne odborné a metodické informácie;

·         Zvyšovať právne vedomie v oblasti BOZP a PO;

·         Motivovať zamestnancov k ďalšiemu vzdelávaniu a sebavzdelávaniu.

 

 

Plán kontinuálneho vzdelávania je súčasťou aktuálneho ročného plánu školy. Je zostavovaný v závislosti od požiadaviek a rozpočtu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program bol prerokovaný na pedagogickej rade:

 

...26.8.2016 ..................................................................................................................................

 

 

Predložený na vyjadrenie a prerokovaný na rade školy:

 

..31.8.2016 ....................................................................................................................................

 

 

Predložený zriaďovateľovi:

 

......................................................................................................................................................

 

 

Vydaný riaditeľkou Materskej školy v Kútoch:

PaedDr. Anna Knapová

...31.8. 2016 ..................................................................................................................................

 

 

Prehľad o revidovaní a doplnkoch

 

Dátum

Predmet revidovania, doplnku

Podpis

 

31.08.2016

 

 

 

Školský vzdelávací program z roku 2015.