+421 34 6597601 ms@kuty.sk

 

Prehľad hospodárenia ZRR (09-12/2017)

     

ZS na BÚ z minulého obdobia bol 3 492,40 eur

     

Položka

Príjem

Výdavok

Rodičovské príspevky

3 201,60

 

Nadácia VW

300,00

 

Nadácia Allianz

260,00

 

Grant ČSOB

3 000,00

 

Dopravné ihrisko

 

1 693,10

Bankové poplatky

 

51,30

Poštovné

 

2,50

Notárska zápisnica

 

58,70

Kancelárske potreby

 

64,15

Výbava MŠ (edukačené
a motorické pomôcky)

 

1 582,64

Nákup čajov

 

18,87

Divadlá a vystúpenia

 

454,50

Deň rodiny

 

104,58

Mikuláš

 

29,88

Vianočné darčeky pre MŠ

 

293,91

     

SPOLU

6761,60

4354,13

 

Zostatok v pokladnici k 31.12.2017       531,46   plus zisk z predaja na Mikuláša 168,37 eur              Zostatok na BÚ k 31.12.2017                      5 368,41 

Prehľad hospodárenia ZRR (01-08+09/2018)

     

Položka

Príjem

Výdavok

Rodičovské  príspevky

603,50

 

Nadácia VW

1 200,00

 

OÚ Kúty

1 000,00

 

Zisk z predaja
(lampiónový sprievod 2017)

107,86

 

Plavecký kurz - príspevok od rodičov

749,75

 

Prijaté 1 % z dane od IKEA Components, s.r.o.

1 325,00

 

Prijaté 2 % z dane od ostatných darcov

956,19

 

Grant ČSOB - Bio záhradka

 

3 000,97

Bankové poplatky

 

53,94

Poštovné

 

8,90

Nákup čajov a sirupov

 

20,36

Nákup vreckoviek

 

8,08

Nákup kancelárskych potrieb

 

77,92

Občerstvenie na karneval

 

34,26

Divadlá a vystúpenia

 

440,00

Čepáček (občerstvenie, knihy, čokolády deťom)

 

149,91

Veľká noc - kinderká

 

88,32

MDD (atrakcie, občerstvenie, farby na tvár..)

 

787,50

Deň otcov (program, občerstvenie)

 

314,17

Čerpacia stanica na dopr. ihrisku

 

616,60

Plavecký kurz (časť hradená Nadáciou VW + doprava)

 

999,29

Plavecký kurz hradený rodičmi

 

749,75

Výlet do ZOO (autobus, vstupné, krmivo)

 

673,00

Rozlúčka s predškolákmi (darčeky, kvety)

 

299,62

Darčeky k novému školskému roku

 

428,60

Lavičky a kvetináč - hradené z Nadácie VW

 

514,00

Ostatné nákupy (občerstvenia, rastliny)

 

44,22

Poistenie detí MŠ na šk.r. 2018/2019

 

171,60

     

SPOLU

5942,30

9 81,01

     

Zostatok v pokladnici k 14.9.2018 5,12 plus zostatok z Mikuláša 168,37 eur

 

Zostatok na BÚ k 14.9.2018         2 356,04               

 

Informácia k 1% a 2% dane z príjmu, prijatých na bankový účet Združenia rodičovskej rady za šk. rok 2017/2018:

Z Finančného riaditeľstva SR na bankový účet ZRR boli pripísané tieto finančné prostriedky 2% dane z príjmu:

Za mesiac 06/18 - 443,50€

Za mesiac 07/18 - 512,69€.

Spoločnosť IKEA Components, s.r.o. venovala Združeniu rodičovskej rady pri Materskej školy v Kútoch 1% dane z príjmu vo výške 1325€ .

 

Všetkým darcom srdečne ďakujeme

Projekty a sponzorské dary zabezpečené Združením rodičovskej rady

v školskom roku 2017/2018

 

Názov projektu

Účasť zamestnancov, rodičov

Obdobie trvania

Koordinátor

Čiastka

Zamestnanecký grant VW – plavecký kurz

p. Malík Juraj – zamestnanec, rodič

04/18 – 05/18

Lenka Trubirohová

1000 €

Zamestnanecký grant – VW – Zelená nášmu okoliu

 

Osadenie lavičiek a kvetináčov, sadenie kvetov rodičmi

05/18 – 08/18

Lenka Trubirohová

500 €

 

Malí zahradkári – pestujeme hravo, zdravo BIO

Pomoc rodičov pri osadení záhonov na pozemku MŠ

12/17 – 08/18

Lenka Trubirohová

3000 €

Obec Kúty – dotácia pre ZRR

 

03/18 – 12/18

Lenka Trubirohová

1000 €

TESCO Kúty – Lampiónový sprievod

 

 

11/17

Lenka Trubirohová

Džúsy, citróny na punč

TESCO Kúty – Mikuláš,

 

12/17

Lenka Trubirohová

sladkosti

Potraviny Polák, Kúty – Mikuláš, MDD

 

 

12/17 a 06/18

Lenka Trubirohová

salónky, čaje, cukríky, džúsy

Obec Kúty – Lampiónový sprievod

 

 

11/17

Lenka Trubirohová

Párky, kečup, horčica, suroviny na perníčky

Drogéria Bratislavská ul. Kúty - MDD

 

 

06/18

 

Balóny, píšťaľky

Generali poisťovňa – Lampiónový sprievod

 

11/17

Lenka Trubirohová

Reklamné predmety

Naťaťo - MDD

 

06/18

Lenka Trubirohová

Omáľovanky, sladkosti

 

Divadlo Maska

 

 

Lenka Trubirohová

CD, DVD Smejko a Tanculienka

 

Zápisnica zo Združenia rodičovskej rady pri MŠ Kúty

 

Dátum: 23.03.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

TÉMY

1)    Úvod – predseda Združenia rodičovskej rady p. Mgr. Trubirohová privítala p. riaditeľku MŠ, p. riaditeľku ZŠ, zástupkyňu ZŠ, učiteľský zbor MŠ a prítomných rodičov.

 

2)    Zápis do ZŠ

P. riaditeľka ZŠ PaedDr. Jana Mrázová informovala rodičov, že zápis do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2018/2019 sa bude konať v budove Základnej školy dňa 21. apríla 2018 od 9:00 do 12:00 hodine po polhodinových intervaloch (rodičia sa zapíšu na konkrétny čas na hárky, ktoré sú umiestnené na elokovanom pracovisku MŠ). Na zápis sa dostavia deti narodené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia školskej dochádzky. Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky preukaz, rodný list a zdravotnú kartičku dieťaťa a vyplnený dotazník. Zápisné je 16 €, ktoré sa využijú na nákup zošitov a pomôcok pre deti v ZŠ. Podrobné informácie k zápisu sú uverejnené na stránke školy (https://zskuty.edupage.org). Rozhodnutie o prijatí bude rodičom doručené do konca júna 2018.

 

3)    P. riaditeľka informovala rodičov v mene vedúcej ŠJ p. Zahradníkovej, že šeky za stravné a školné sa platí mesiac vopred a musí byť zaplatené do 25. dňa v mesiaci. Pri platbe IB treba do poznámky zadávať meno dieťaťa.

Jedáleň pri MŠ nevie zaradiť platbu za stravné v sume 11,43€, preto prosia rodičov o prezretie si dokladov o zaplatení a informovaní p. Zahraníkovej. 

Ďalej  prosia do odvolania, aby rodičia detí navštevujúcich hlavné pracovisko (1. - 4. triedu) odhlasovali deti zo stravy len do zošita v schránke na dverách kuchyne.

o    

4)    P. riaditeľka informovala o jednotlivých plánovaných aktivitách:

o   Veľkonočný zajac 27.03.2018

o   DOD v MŠ 28.03.2018

o   fotografovanie – 11.04.2018

o    očný screening – 18.04.2018

o   Plavecký kurz 03.–31.05.2018, raz týždenne vo štvrtok, miesto – plaváreň Břeclav, prednostne pre predškolákov, cena 945 CZK (platia rodičia), autobus hradený ZRR 

o   Deň matiek 11.05. 2018 – 1. a 2. trieda, 13.05.2018 v KD ostatné triedy

o   Deň detí – 01.06.2018 ,miesto sa upresní

o   Výlet ZOO Hodonín termín sa upresní

o   Rozlúčka predškolákov 14.06.2018 (p.Trubirohová, p.Némethová, p.Ralbovská, p.Ivanová, p.Antálková)

o   Táborák 15.06.2018

o   Hasiči a colná správa – jún 2018

 

5)    P. učiteľky ešte zhodnotili činnosť v jednotlivých triedach. Pri najmenších (1. a 2. trieda) prosia rodičov, aby deti „neobsluhovali“ pri obliekaní. Ďalšie platí pre všetky deti - pri umývaní rúk stačí raz zatlačiť na tekuté mydlo, a pri použití WC si z toaletného papiera odtrhnúť primerané množstvo. U predškolákov treba precvičovať aj vystrihovanie, rovné čiary zvládajú pekne, len keď už majú vystrihnúť konkrétny tvar, robí to niektorým problém.

 

V Kútoch 26.03.2018

Zapísala: Mária Némethová, člen ZRR

Schválila: Lenka Trubirohová, predseda ZRR

Milí rodičia,

Radi by sme Vás informovali o podujatiach v MŠ počas II. polroka šk. roka 2017/2018.

Viac informácie ku konkrétnemu podujatiu vždy bližšie k termínu konania podujatia alebo po doplnení informácii od vedenia MŠ:

 

12. 02. 2018, 13. 02. 2018 – Karneval

 

19. 02. 2018 – kúzelník v škôlke

 

01. 03. 2018 – Kúcanský čepáček

 

24. 04. 2018 – divadlo - Danka a Janka

 

30. 04. 2018 – DOD pre deti k zápisu na nasledujúci šk. rok

 

Apríl – Máj 2018 - Plavecký výcvik (presný termín ešte nie je známy)

 

Máj 2018 - Zápis v MŠ

 

16. 05. 2018 – Sokoliari

 

Deň matiek – (o vystúpení detí, termíne a mieste konania vystúpenia pre mamičky ešte rozhoduje pedagogický zbor a p. riaditeľka)

 

Máj - Jún 2018 – koncoročný výlet – viac info o termíne a mieste výletu po dostupnosti informácií od p. riaditeľky

 

01. 06. 2018 - Deň detí v priestoroch MŠ

 

14. 06. 2018 – rozlúčka predškolákov

 

 

15. 06. 2018 – opekačka a športové hry ku Dňu otcov

Vážení rodičia!

Tak ako pominulé roky máte opäť možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb na rok 2018 nášmu Združeniu rodičovskej rady pri MŠ. Získané finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu v materskej škole.

 

Ako postupovať?

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ:

Do 15.2.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a zároveň ho požiadajte, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa (ZRR) poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 eurá.

Stiahnite si (napr. zo stránky http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/) a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30.3.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. odovzdajte triednej učiteľke – DP budú hromadne odovzdané na DÚ.

Ak si podávate daňové priznanie sami:

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 eurá.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A - VIII. Oddiel priznania, typ B - XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno (Názov): Združenie rodičovskej rady pri Materskej škole v Kútoch

Právna forma: Občianske združenie  

IČO/SID: 42160448        

Sídlo: 90801 Kúty, Dr. Štefana Heska 921  

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska, príp. odovzdajte triednej učiteľke – DP budú hromadne odovzdané na DÚ.

 

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane sú k dispozícii aj v šatniach jednotlivých tried.

 

 

Ďakujeme za Vašu podporu.

 

Združenie rodičovskej rady