+421 34 6597601 ms@kuty.sk

 

 

Nemčina do materských škôl – „Začíname s nemčinou“

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sa mohli deti Materskej školy v Kútoch zoznamovať s nemčinou, ktorá sa stáva dôležitým jazykom komunikácie ich rodičov – ako zamestnancov  spoločnosti VW Slovakia. Hoci sme v septembri mali obavy z výučby, napokon sa nám podarilo zrealizovať pravidelnosť  učenia vďaka pani Mgr. Marte Šimkovej. Spolu s riaditeľkou sa zúčastňovali školení v Goethe-Institut, ktoré nadácia VW Slovakia uhrádzala. Vďaka vynikajúcim lektorom a svojej snahe sa oboznámila učiteľka s ďalšími metódami a formami práce, ktoré uplatňovala pri činnostiach s deťmi. Dnes  vedia spievať piesne, recitovať krátke básničky, pomenovať predmety doma i v škole. Svoje schopnosti predviedli na „Indiánskom dni“ v Skalici, pri sadení stromčeka na dopravnom ihrisku (dopravné ihrisko v minulosti podporila spoločnosť VW Slovakia), spolu s Pastelkou a Farbičkom otvorili „čerpaciu stanicu“ (drevený domček) na dopravnom ihrisku, pesničkou v nemeckom jazyku sa rozlúčili aj s deťmi na konci školského roka. S novými slovíčkami, básničkami a hrami sa chválili aj svojim rodičom.

Oboznamovanie s cudzím jazykom realizovala lektorka so skupinami detí od septembra 2017 do júna 2018. Pracovala s metodickým materiálom „Hans Hase und seine Freunde“, vytvárala si však i vlastné pracovné listy, využívala interaktívnu tabuľu a materiály z webovej stránky Goethe-Institut. Pri zostavovaní jednotlivých úloh spolupracovala s učiteľkami V. a VI. triedy a vzájomne plány činností zosúlaďovali. Snažili sme sa, aby učiteľka mala vždy dostatok materiálu – výtvarného i kancelárskeho, zabezpečovali sme technickú podporu vyučovania – interaktívna tabuľa, CD prehrávač, PC, fotoaparát ...

V júni 2018 vzhľadom k horúcemu počasiu zaradili pedagogickí zamestnanci spolu s lektorkou viacero výletov a televýchovných podujatí. Realizovali miniolympiádu, boli spolu na výlete v ZOO parku Hodonín, zúčastnili sa stretnutia materských škôl v Skalici Zlatníckej Doline na „Indiánskom dni“. Neľahkú úlohu mali pri príprave zájazdu do Bratislavy a plavbe loďou k Devínu, kde sa deti stretli s turistami z Rakúska. Na rozlúčkovej slávnosti v Dome kultúry sa rozlúčili aj s pani Mgr. Šimkovou, ktorá ich obdarovala malým darčekom.  Všetci spoločne strávili popoludnie na zmrzline.

Nadácia hradila nielen mzdové prostriedky učiteľky, ale poskytla nám možnosť dodávky ďalšieho materiálu potrebného k zoznamovaniu sa s cudzím jazykom – farbičky, lego stavebnice, metodický a didaktický materiál, knihy. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám projekt pomohli vypracovať a realizovať, ale predovšetkým spoločnosti VW Slovakia, ktorá má veľký podiel na jeho finančnom zabezpečení.

 

 

Sumár:

Položka

Schválené

Vyčerpané

Legofigúrky a farebné ceruzky

 

200,00

209,54

Doprava na Indiánsky deň materských škôl

Indiánsky deň nebol v projekte zaradený, no pre deti veľa znamenal. Dostali čelenky a tričká, ktoré vyrobili učiteľky v triedach. Náklady na čelenky a tričká sme v správe neuviedli, nakoľko ich v čiastke 138,00 € financovala Materská škola v Kútoch.

0,00

120,00

Mzdy a odvody za mesiac september 2017 – jún 2018

Zníženie nákladov na mzdy bolo spôsobené prerušením vyučovania počas prázdnin a sviatkov. V júni boli zasa zaradené aktivity vo väčšom počte.

1.600,00

1.485,57

Spolu:

1.800,00

1.815,11

 

Záverečná správa bude do 31.7. 2018 vložená na webovú stránku školy www.mskuty.sk. Poďakovanie spoločnosti VW Slovakia je uverejnená i v občasníku „Kúcan“.

 

ĎAKUJEME!

 

 

        PaedDr. Anna Knapová

Za vedenie Materskej školy v Kútoch,

  za deti Materskej školy v Kútoch.

„Štebotavý vtáčik“ v Materskej škole.

Všetci vieme, že materská škola sa nachádza v strede dediny, kde jazdí veľa áut, neustále sa niečo buduje. Chceli sme niečo vybudovať aj pre naše vtáčiky. Rozhodli sme sa pre projekt spoločnosti Volkswagen Slovakia, ktorá sleduje aj zapájanie svojich zamestnancov do týchto projektov. Hoci máme veľký školský dvor, chýbali v ňom centrá pre vtáčikov. Aby im deti nemuseli nosiť vodu v mištičkách, zakúpili sme im napájadlá. Nezabudli sme ani na prikrmovanie. V spolupráci s rodičmi sme osadili vo dvore kŕmidlá. Vďaka nim môžeme pozorovať drozdy, sýkorky, vrabcov, holubov, hrdličky i kominárikov.  Každá trieda sa stará o jedno kŕmidlo a jedno napájadlo. Sleduje a dopĺňa vodu, čistí búdky. Vďaka firme VW Slovakia sme oddelili od príjazdovej cesty aj exteriérové učebné centrum rýchlorastúcimi drevinami. Aj o tieto stromčeky sa deti starajú a v prípade potreby zalievajú a čistia okolie. Samozrejme, že im pritom pomáhajú triedne učiteľky, pán školník. V budúcnosti by sme radi využívali aj záznamové zariadenia, cez ktoré by mohli deti pozorovať vtákov aj v skorých ranných hodinách i počas nepriaznivého počasia. Ďakujeme spoločnosti VW Slovakia za príspevok 500,- €; veríme, že budeme spolupracovať aj pri iných projektoch